רכש והתקשרויות

מצאנו 3 מכרזים
הזמנה להציע הצעות מחיר לשיפוץ מטבח בכפר הנופש אולגה- אגודה למען החייל
תאריך פרסום 25/04/2023
מועד אחרון להגשת הצעה 29/05/2023
תאריך אחרון לשאלות הבהרה 15/05/2023
פעיל

האגודה למען החייל (ע"ר), מזמינה בזאת הצעות מחיר לשיפוץ מטבח בכפר הנופש גבעת אולגה ("המטבח"), כמפורט בהזמנה זו, בהסכם המצורף כנספח 1 להזמנה זו על נספחיו ("ההסכם"), כתב הכמויות והמפרט המצורפים כנספח א1 להסכם (כולם ביחד: "המפרט הטכני")

במסגרת ההצעה, יגישו המציעים את הצעתם על גבי טופס ההצעה המצורף כנספח 3 להזמנה זו ("טופס ההצעה"), ובהתאם  לדרישות המפרט המצורף כנספח 2 להזמנה זו ("המפרט").

האגודה תקיים סיור קבלנים בכפר הנופש ביום 04/05/2023 בשעה 11:00 ("סיור הקבלנים"). ההשתתפות בסיור הקבלנים היא חובה ומהווה תנאי סף מוקדם להגשת הצעה.

טופס הרשמה למכרז
נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות מחיר לשיפוץ מטבח בכפר הנופש אולגה- אגודה למען החייל
יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

  טופס הרשמה למכרז
  נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות מחיר לשיפוץ מטבח בכפר הנופש אולגה- אגודה למען החייל
  יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

   טופס הרשמה למכרז
   נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות מחיר לשיפוץ מטבח בכפר הנופש אולגה- אגודה למען החייל
   יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

    טופס הרשמה למכרז
    נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות מחיר לשיפוץ מטבח בכפר הנופש אולגה- אגודה למען החייל
    יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

     הזמנה להציע הצעות מחיר לאספקת מוצרי חשמל לדירות חיילים ברחבי הארץ -בית חם מיסוד האגודה למען החייל
     תאריך פרסום 23/02/2023
     מועד אחרון להגשת הצעה 16/03/2023
     תאריך אחרון לשאלות הבהרה 09/03/2023
     פעיל

     בית חם לחייל הבודד (2005) מיסוד האגודה למען החייל בע"מ (חל"צ)  שוכרת דירות ברחבי הארץ עבור חיילים הזכאים לכך ("הדירות" או "דירות החיילים"). במסגרת זו האגודה רוכשת מוצרי חשמל עבור החיילים המתגוררים בדירות. לצורך כך, מזמינה בזאת האגודה הצעות מחיר לאספקת מוצרי חשמל לדירות אלו, עבור החיילים, הפרוסות כאמור בכל רחבי הארץ, כמפורט בהזמנה זו על נספחיה.

     טופס הרשמה למכרז
     נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות מחיר לאספקת מוצרי חשמל לדירות חיילים ברחבי הארץ -בית חם מיסוד האגודה למען החייל
     יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

      הזמנה להציע הצעות מחיר לאספקה, הובלה והתקנה של מוצרי חשמל עבור מתקני האגודה ובסיסי צה"ל ברחבי הארץ- האגודה למען החייל
      תאריך פרסום 23/02/2023
      מועד אחרון להגשת הצעה 16/03/2023
      תאריך אחרון לשאלות הבהרה 09/03/2023
      פעיל

      האגודה למען החייל  מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקה, הובלה והתקנה של מוצרי חשמל עבור מתקני האגודה ובסיסי צה"ל ברחבי הארץ הכל בהתאם למפורט בהזמנה זו על כל נספחיה.

      האגודה מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע העבודות ממציעים העומדים בכל התנאים והדרישות המופיעים במסמכי הזמנה זו, ואשר ביכולתם לתת מענה לכל צרכי האגודה ודרישותיה לשביעות רצונה המלאה.

      טופס הרשמה למכרז
      נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות מחיר לאספקה, הובלה והתקנה של מוצרי חשמל עבור מתקני האגודה ובסיסי צה"ל ברחבי הארץ- האגודה למען החייל
      יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך: