תקנון אתר

 1. כללי
  • אתר https://www.ufis.org.il/ הוקם ומנוהל על ידי האגודה למען החייל (ע"ר) ("האתר" ו"האגודה" בהתאמה). האגודה פועלת לקידום ענייני חיילי צה"ל בתחומים שונים והיא העמותה הרשמית היחידה בישראל המאושרת להעביר תרומות לחיילי צה"ל.
  • השימוש באתר מעיד על קבלה, הבנה והסכמה לתנאים המפורטים להלן. משתמשי האתר מתבקשים, אפוא, לקרוא אותם בקפידה.
  • תנאי תקנון זה ("התקנון" או "תנאי השימוש", לפי העניין) יחולו על כל שימוש שיעשה משתמש באתר, ובכלל זה כל תרומה שיתרום באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינו לבין האגודה. האגודה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת.
  • תשומת הלב מופנית לכך שלחיצה על קישורים באתר עשויה להעביר את המשתמש באתר לאתרים אחרים ללא מתן הודעה למשתמש. השימוש באתרים אלה מוסדר באמצעות תקנונים אחרים וחלקם נמצאים באחריות גופים שאינם האגודה.
  • נוכח האמור, על המשתמש לקרוא גם את התקנונים של האתרים המשיקים לאתר האגודה, ביניהם התקנונים הבאים:
 • האתר, אפשרות העברת התרומה ותנאי השימוש בו מוצעים למשתמשים בשלמותם וללא אפשרות שינוי (as is) ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
 • האגודה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר ללא כל הודעה מוקדמת ובאופן חד צדדי ולמשתמש לא תעמוד הזכות לפיצוי או סעד כלשהו בגין פעולה זו.
 • האגודה אינה מתחייבת שהשירות באתר יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים, הפרעות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת.
 • פניה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כפניה לשני המינים גם יחד כמו כן לשון יחיד ורבים.
 • הכותרות בתקנון לשם הנוחות בלבד ואין בהן כדי לגרוע מהקבוע בתקנון.
 • סמכות השיפוט בקשר עם השימוש באתר ותקנון זה נתונה לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד.

 

 1. המידע המצוי באתר
  • באתר מצוי מידע נרחב אודות האגודה ופעילויותיה וכן אודות בתי חייל ומתקנים שמנהלת האגודה. בכלל זה, מציע האתר מידע אודות פעילויות התנדבות שמקדמת האגודה ודרכי התקשרות עם גורמים שונים מטעמה ולא מטעמה.
  • כחלק מפעילותה, משמשת האגודה כמתווכת וכגורם המקשר בין גורמים שונים, ובכלל זאת בין חיילים, מעסיקים, ספקים ומתנדבים. האגודה אינה אחראית על פעילותם של גורמים אלו ואינה צד לכל התקשרות עתידית שתיווצר כתוצאה מפעילותה זו. בין היתר, האגודה אינה צד להתקשרות בין מעסיקים לחיילים אשר נוצרה בסיוע מרכז ההשמה, והיא אינה אחראית לקיום חובות המעסיקים כלפי החיילים או כלפי כל צד שלישי אחר, על פי כל דין.
  • אין לראות בכל פעולה של האגודה כהמלצה או כהתחייבות לטיב השירותים, המוצרים, המעסיקים או כל מאפיין אחר בקשר עם פעילותה לעיל.
  • המידע, המצגים, התמונות והתוכן המופיעים באתר אינם מחייבים את האגודה ולא יראו בהם ככאלה שיוצרים חיוב של האגודה כלפי צד שלישי כלשהו, לרבות חיילי צה"ל, תורמים וכדומה. בכלל זאת יודגש כי הצילומים באתר מיועדים להמחשה בלבד.
  • האגודה תהיה רשאית לשנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את האתר, על כל רכיביו, ואת התוכן והמידע המצויים בו.
  • המידע באתר ניתן לשימוש כפי שהוא (as is) ואם יהיה זמין (as available). לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האגודה בקשר עם המידע המוצע באתר.

 

 1. מתן תרומה דרך האתר
  • האתר מאפשר למשתמשים לתרום לחיילי צה"ל הן בדרך של תרומות כספיות והן בדרך של תרומות של ציוד ביתי, והכל כמפורט בעמוד התרומות באתר.
  • לשם ביצוע תרומה כספית דרך האתר יידרש המשתמש למסור, בין היתר, את הפרטים האישיים הבאים, כולם או חלקם: שם מלא, מדינה, כתובת דוא"ל (לרבות לצורך שליחת חשבונית בגין התרומה והעברת מכתבי תודה), פרטי כרטיס האשראי ומספר ת"ז.

בנוסף, באפשרות המשתמש למסור את כתובתו לשם קבלת דיוור וכן מספר טלפון.

 • התרומות לאגודה מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש].
 • בכל פנייה בנושא תרומות על המשתמש לפנות לאגודה באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים בתחתית האתר ("פרטי ההתקשרות").

 

 1. מדיניות פרטיות
   • האגודה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמש, פועלת בהתאם להוראות כל דין ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה. להלן יפורטו הנהלים אשר על פיהם פועלת האגודה בקשר עם מידע אודות המשתמש באתר ("מדיניות הפרטיות").
   • כל הנתונים שימסור המשתמש לאגודה, פרט למידע אודות אמצעי התשלום שימסור המשתמש ("מידע אודות המשתמש"), יישמרו על ידי האגודה. שמירת המידע אודות המשתמש תעשה לפי כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 ולפי תנאי השימוש. האגודה לא תעביר המידע אודות המשתמש לצד שלישי כלשהו ללא אישורו מראש של המשתמש, למעט אם תחויב על פי כל דין או גוף מוסמך או בהתאם לכל דין.
   • האגודה לא תעשה כל שימוש מסחרי או למטרות רווח במידע אודות המשתמש. השימוש בפרטים אודות המשתמש יהיה לצורך קידום המטרה המרכזית של האגודה – גיוס תרומות עבור חיילי צה"ל וקידום ענייניהם בלבד.
   • מעת לעת, האגודה מעלה לאתרה תמונות וסרטונים של חיילי צה"ל (בהווה או בעבר) לצרכים שונים שאינם למטרות רווח, בכפוף לכל דין. משתמש אשר מעוניין להסיר תמונה או סרטון מאתר האגודה, מוזמן לפנות לאגודה ב pniyot@ufis.org והתמונה או הסרטון יוסרו לאלתר.
  • בכפוף להסכמתו המפורשת של המשתמש, תעמוד לאגודה האפשרות לשלוח למשתמש דיוור המכיל מידע אודות האגודה, האתר ופעילויות האגודה, ובכלל זה מידע אודות מבצעי התרמה קרבים וכן הצעות למתן תרומה. באפשרות המשתמש לבטל את הסכמתו זו, ובכך למנוע קבלת דיוור נוסף מהאגודה.
  • באפשרות המשתמש לבקש לעיין במידע אודותיו שנשמר על ידי האגודה ולתקנו. בנוסף, למשתמש הזכות לדרוש את מחיקת המידע אודותיו ממאגרי המידע של האגודה. לשם ביצוע האמור בסעיף זה, על המשתמש לשלוח מכתב לאגודה, לרחוב יעקב דורי, ת.ז 870 קרית אונו, מיקוד 5510801 או ליצור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות.
  • לאתר תעודת אבטחה והוא מאובטח באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן SSL. התרומות באתר מתבצעות דרך חברת סליקה אשר עומדת בתקן מועצת PCI.
  • האגודה נוקטת צעדים סבירים לאבטחת המידע אודות המשתמש. עם זאת, אין האגודה יכולה לאבטח באופן מוחלט את מערכות המידע והתקשורת ולמנוע לחלוטין חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. האגודה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע האמור הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים והמשתמש באתר מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה נגד האגודה או מי מטעמה עקב חדירות כאמור.
  • האגודה תהא רשאית לעשות שימוש במידע המגיע לידה עקב השימוש באתר ובמידע אודות המשתמש לצרכים סטטיסטיים, ללמידת העדפות המשתמש ולשיפור האתר.

 

 1. התחייבויות המשתמש בעת השימוש באתר ובשירותים

כל אדם העושה שימוש באתר מתחייב שלא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן):

 • התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת.
 • לעשות כל שימוש בשירותים או באתר שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים, סימני מסחר או כל זכות קניין רוחני אחרת של האגודה או כל גורם שהוא.
 • להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו האגודה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.
 • שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע או כל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר או לאתר מידע בשירותים או באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים או הקוד בשירותים או באתר.
 • לעשות כל שימוש שאינו חוקי בשירותים או באתר או לפגוע בכל דרך שהיא בפעילות האתר או להפריע לה.