תקנון השתתפות בפעילות בפייסבוק/באינסטגרם

קרן לב"י האגודה למען החייל (ע"ר) ("העמותה") עורכת מעת לעת פעילויות שונות לחברי עמוד העמותה ברשתות החברתיות פייסבוק או "אינסטגרם" הנקראים בהתאמה "יחד למען החייל" yahad4idf ("העמודים"), אשר בסופן היא בוחרת זוכה בפרס ("הפעילות"), כל זאת בהתאם להוראות תקנון זה המפורטות להלן:

 1. רשאים להשתתף בפעילות חברי העמוד אשר סימנו "לייק" או עוקב לעמודים.
 2. ההשתתפות בפעילות איננה כרוכה בתשלום והיא מותנית במילוי אחר הוראות ה"פוסט" שיועלה על ידי העמותה מעת לעת, הקובע את הכללים להשתתפות בפעילות שתפורסם.
 3. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להאריך, לקצר או לבטל את הפעילות, מכל סיבה שהיא ולמשתתפים בפעילות לא תהיה כל דרישה או טענה לעניין זה.
 4. העמותה תבחר זוכה על פי ההוראות שיינתנו בפוסט שיפורסם, כל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומשתתפי הפעילות מוותרים על כל טענה או תביעה בקשר עם שיקול דעתה של העמותה בבחירת הזוכה.
 5. הזכייה בפעילות מותנת בעמידה בכל התנאים המפורטים בתקנון זה ובהזדהות באמצעות תעודת זהות. לאחר ביצוע ההזדהות יקבל הזוכה את הפרס. זכאותו של הזוכה לקבל את הפרס תיבדק על פי הוראות הדין החל ועל פי הוראות תקנון זה, ובמקרה של אי עמידה בתנאים זכייתו תיפסל. משתתפי הפעילות מוותרים בזאת על כל טענה, דרישה או תביעה בקשר עם אי עמידתם בתנאים הקבועים בתקנון.
 6. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה או מהוראות כל דין, העמותה או כל מי שפועל מטעמה יהיו רשאים שלא למסור פרס לאדם אשר השתתף בפעילות בדרך של עבירה או באמצעות מעשה שאינו תואם את הוראות תקנון זה, מכל בחינה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה.
 7. הפרס המוצע לזוכה בפעילות יפורסם בעמוד העמותה ב"פוסט" המיועד לפעילות. העמותה שומרת על זכותה לשנות את הפרס המוצע, להוסיף עליו, לגרוע ממנו או להציע פרס חלופי, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 8. הזוכים אינם רשאים להמיר או לשנות את הפרסים או את אופן מסירתם.
 9. הפרס ניתן למימוש אישי בלבד ואינו ניתן להעברה.
 10. העמותה אינה אחראית לטיב הפרס ולאיכותו, לטיב השירות או לפגמים ולתקלות הנוגעים לפרס.
 11. העמותה תהיה רשאית לפרסם את תוצאות הפעילות בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של העמותה וכן יקבל הזוכה הודעה פרטית מנציג העמותה על זכייתו.
 12. העמותה תמסור לזוכה את הפרס במועד שייקבע בין העמותה והזוכה.
 13. במקרה שבו לא ניתן ליצור קשר עם הזוכה ששמו יפורסם, והזוכה לא ייצור קשר עם העמותה או מי מטעמה בתוך 7 ימים, העמותה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לבטל את זכייתו ואת הפעילות כולה והוא לא יוכל לממש את הפרס או לבחור זוכה חדש על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תישמע או תתקבל כל טענה של הזוכה המקורי או של כל משתתף אחר בפעילות לעניין זה.
 14. העמותה תהיה רשאית לפרסם את שם הזוכה ותמונתו, באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין. עצם ההשתתפות בפעילות/קבלת הפרס תחשב להסכמת הזוכה לפרסום תמונתו ופרטיו כאמור והזוכה מוותר בזאת מראש על כל טענה ותביעה בקשר לכך.
 15. העמותה תהיה רשאית להביא את הפעילות לידי סיום, מכל סיבה שתראה לה סבירה בנסיבות העניין, לבטלה או להכניס בה שינויים, לרבות על ידי שינוי הפרסים, כולם או מקצתם, בכל שלב של הפעילות. למשתתפים לא תהיה כל טענה בקשר לסיום הפעילות או בקשר לשינוי בפעילות כאמור לעיל.
 16. עובדים ובני משפחה מדרגה ראשונה של עובדים אצל העמותה אינם רשאים להשתתף בפעילות זו.
 17. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות בכל אמצעי שהוא, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
 18. התקנון מנוסח בלשון זכר אך פונה לשני המינים.
 19. ניתן לפנות בכל שאלה לעורכי הפעילות בטלפון שמספרו 0722702065.
 20. עם השתתפותו בפעילות כל משתתף מביע את אישורו לכך שהוא מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה במלואן וכי הוא מסכים שהתקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

בהצלחה!