Englishחייג אלינולתרומה
מצטייני הנשיא

אות מצטיין הנשיא הוא אות הצטיינות לחיילי צה"ל, מעיטורי נשיא מדינת ישראל, המוענק על ידי נשיא המדינה במעמד ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלופי צה"ל ונכבדים נוספים.
האות מוענק מדי שנה ביום העצמאות ל-120 חיילים, נגדים וקצינים מצטיינים שנבחרו מכל יחידות צה"ל.
במעמד קבלת האות, החיילים המצטיינים מקבלים מלגת לימודים בסך 1,000 $ תרומת משפחת בלבטניק מאנגליה והחל משנת הלימודים תשפ"א תרומת מר אדי פיית, באמצעות מחלקת המלגות של 'יחד למען החייל'.

המלגה ניתנת למימוש עבור כל תחום לימודים, בתוקף עד שלוש שנים משחרור החובה מצה"ל ומשולמת מול קבלות תשלום לחשבון הבנק של המלגאי.
להלן רשימת המסמכים הנדרשים על מנת לממש את זכאותך למלגה:

להלן המסמכים הדרושים:
1. אם השתחררת - תעודת שחרור.
אם הנך עדיין משרת בצבא - מכתב ממפקדך הישיר המצהיר, כי הלימודים אינם ממומנים על ידי צה"ל.
2. אישור רישום ללימודים.
3. וואוצ'ר מצטייני הנשיא, הכולל את השנה העברית.
4. קבלה על תשלום ללימודים.
5. אישור ניהול חשבון בנק על שם המלגאי (מונפק על ידי הבנק).
6. מכתב הוקרה לתורם (המציין רקע אישי, רקע צבאי, תחום לימודים. המכתב יכול להיות אנונימי אך נשמח לצירוף תמונה מהשירות הצבאי)
בברכת הצלחה בלימודים.

Copy and paste the pixel code into the bottom of the header section of your site, just above the tag. Install the base code on every page of your website