Englishחייג אלינולתרומה
מצטייני הנשיא

אות מצטיין הנשיא הוא אות הצטיינות לחיילי צה"ל, מעיטורי נשיא מדינת ישראל, המוענק על ידי נשיא המדינה במעמד ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלופי צה"ל ונכבדים נוספים.
האות מוענק מדי שנה ביום העצמאות ל-120 חיילים, נגדים וקצינים מצטיינים שנבחרו מכל יחידות צה"ל.
במעמד קבלת האות, החיילים המצטיינים מקבלים מלגת לימודים בסך 1,000 $ תרומת קרן בלווטניק מבריטניה, באמצעות 'יחד למען החייל'- מחלקת המלגות.
המלגה ניתנת למימוש עבור כל תחום לימודים, בתוקף עד שלוש שנים משחרור החובה מצה"ל ומשולמת מול קבלות תשלום לחשבון הבנק של המלגאי.
להלן רשימת המסמכים הנדרשים על מנת לממש את זכאותך למלגה:

להלן המסמכים הדרושים:
1. אם השתחררת - תעודת שחרור.
אם הנך עדיין משרת בצבא - מכתב ממפקדך הישיר המצהיר, כי הלימודים אינם ממומנים על ידי צה"ל.
2. אישור רישום ללימודים.
3. וואוצ'ר מצטייני הנשיא, הכולל את השנה העברית.
4. קבלה על תשלום ללימודים.
5. אישור ניהול חשבון בנק על שם המלגאי (מונפק על ידי הבנק).
6. מכתב הוקרה לתורם (המציין רקע אישי, רקע צבאי, תחום לימודים. המכתב יכול להיות אנונימי אך נשמח לצירוף תמונה מהשירות הצבאי)
בברכת הצלחה בלימודים.