Englishחייג אלינולתרומה

הקרן לידידות

"הקרן לידידות" נוסדה ב-1983 בארה"ב על-ידי הרב יחיאל אקשטיין. ב-2000 נפתחו משרדיה בישראל והיא הקרן החברתית הגדולה ביותר הפועלת כאן. תורמי הקרן הם כ-1.4 מיליון נוצרים אוהבי ישראל בעולם, ומטרותיה הן חיזוק חוסנה החברתי של ישראל ותמיכה ביהודי התפוצות. בעשייתה מבקשת הקרן להעמיק את הקשרים בין יהודים לנוצרים. וכן, להרחיב את תמיכת הנוצרים במדינת ישראל ובאינטרסים הכלכליים והפוליטיים שלה. "הקרן לידידות" פועלת בשיתוף משרדי הממשלה בישראל, הרשויות המקומיות, ארגונים חברתיים, קהילות יהודיות ועוד. "הקרן לידידות" נמצאת כל העת לצדם של ישראלים מכל הגזעים, הדתות והעדות ללא הבדל.

מערך גיוס המשאבים של "הקרן לידידות" נמצא בארה"ב ומטה פעילותה בישראל שוכן בירושלים. ב-2013 העבירה הקרן יותר מרבע מיליארד שקלים למטרות טובות במדינת ישראל ובעם היהודי.

תחומי עשייה:

קשישים, עוני, ילדים בסיכון: סיוע ישיר ועקיף לעשרות אלפי ישראלים החיים בעוני בדגש על קשישים עריריים וילדי פנימיות רווחה. בשיתוף המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות, מפעילה הקרן את "קופות ידידות" המאפשרות סיוע כספי מהיר לישראלים הפונים ללשכות הרווחה.

יהודי התפוצות, עלייה וקליטה :הקרן מסייעת בהבאת עולים מארצות מצוקה וקליטתם החברתית והתעסוקתית בישראל ותומכת ביהודים נזקקים במדינות בריה"מ לשעבר.

העורף הישראלי: הקרן מעבירה משאבים למיגון פיסי של העורף ועוסקת רבות ברווחתם של חיילים צה"ל.

שיטות העבודה של "הקרן לידידות" מגוונות ומתעדכנות: הפעלה ישירה של תכניות ליבה באמצעות עשרות עובדים קבועים הפועלים בכל רחבי הארץ; מאות מענקים שנתיים לארגונים ועמותות בתחומי עשייה מגוונים, מבצעים מיוחדים בהשתתפות אלפי מתנדבים לרגל אירועים וחגי כל הדתות.

הרב אקשטיין ו"הקרן לידידות" מבקשים להוביל תיקון עוולות, שינוי חברתי ותמורה ערכית עמוקה בישראל. מטרת הקרן להיות מענה מוצק אך זמני לבעיות שאיתן צריכה להתמודד ולפתור לטווח ארוך הממשלה בישראל.

www.yedidut.org.il

Copy and paste the pixel code into the bottom of the header section of your site, just above the tag. Install the base code on every page of your website