תקנון תחרות אירוע הקיץ "יחד בפארק"

לקראת אירועי הקיץ של האגודה למען החייל ע"ר ("האגודה"), יוצאת האגודה בתחרות המיועדת לחיילים המשרתים בשירות סדיר בצה"ל.

במסגרת אירוע "יחד בפארק", ייבחר חייל אחד, אשר הסרטון בו הוא מבצע שיר של הזמר והיוצר רביד פלוטניק קיבל את מירב קולות המצביעים, לשיר יחד עם רביד פלוטניק על בימת האירוע. האירוע יתקיים ביום 13.07.2023 ("הזוכה" ו-"הפרס", בהתאמה).

תנאי התחרות המפורטים להלן:

1. הזכאים להשתתף בתחרות: אך ורק חיילים המשרתים בשירות סדיר. מובהר כי מלש"בים ואנשי קבע אינם זכאים להשתתף בתחרות.

2. תנאי בתחרות:

(א)  חייל המעוניין להשתתף בתחרות, ישלח סרטון באורך של עד 30 שניות בו הוא מצולם כשהוא מבצע שיר של הזמר והיוצר רביד פלוטניק.

המועד האחרון לשליחת סרטון הוא: 8.7.2023, בשעה 24:00.

את הסרטונים יש לשלוח אך ורק לטלפון שמספרו: 050-2100458. סרטון שלא יתקבל עד המועד הנקוב (מכל סיבה שהיא) לא ישתתף בתחרות.

בנוסף לשליחת הסרטון, יש להעלות את הסרטון לרשת האינסטגרם – באמצעות story בו יתויג מועדון 'יותר'. מובהר כי העלאת הסרטון כאמור מהווה תנאי להשתתפות בתחרות.

(ב)מתוך המשתתפים בתחרות תבחר ועדת התחרות של האגודה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 5 משתתפים סופיים אשר יעלו לגמר התחרות. ועדת התחרות של האגודה תמנה את המשתתפים הבאים: מנהל הדיגיטל של האגודה; מנהלת הדיגיטל של "מועדון יותר", מועדון ההטבות של האגודה למען החייל; מנהלת מותג של האגודה. ועדת התחרות תצפה ב- 30 שניות הראשונות של כל סרטון לכל היותר.

בחירת חמשת המתמודדים הסופיים תערך ביום 09.05.2023.

(ג)מתוך חמשת המשתתפים הסופיים יבחר זוכה אחד – הבחירה בזוכה תהיה על ידי רביד פלוטניק או מי מטעמו.

(ד)האגודה תודיע על בחירת הזוכה בתחרות ביום 10.7.2023.

3.בעצם שליחת הסרטון, מצהיר המשתתף, כי הוא מאשר לאגודה לעשות שימוש בסרטון לצורך התחרות וכן לצרכים שיווקיים אחרים של אירועי הקיץ של האגודה ושל מועדון 'יותר', לרבות הצגתו בנכסים הדיגיטליים של האגודה ו/או של חברת א.ש.ל.ח. (2000) מיסוד האגודה למען החייל בע"מ (חל"צ) ו/או של הזמר רביד פלוטניק, וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין זה.

4.הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

5.הזוכה יתבקש להגיע ביום האירוע לבאלנס, אולם לא יתקיימו חזרות.

6.ביצוע השיר ע"י הזוכה יהיה חלקי בלבד, בהתאם לשיקול דעתו והחלטתו הבלעדית של רביד פלוטניק.

7.לא התייצב הזוכה, מכל סיבה שהיא, לבאלנס, רשאית האגודה להעביר את הזכייה למועמד אחר מבין חמשת המועמדים שנבחרו על ידי ועדת התחרות, בהתאם לשיקול דעתה ו/או שיקול דעתו של רביד פלוטניק.

8.החברה רשאית להאריך, לקצר, להפסיק את התחרות או לשנות את הפרס, בכל עת וללא הודעה מראש, והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

9.החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כללי ונהלי התחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

10.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות (לרבות, בעיתונות, בטלוויזיה, באינטרנט או בכל אמצעי אחר) תגברנה הוראות תקנון זה.

11.רישומי החברה ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים למבצע זה.

12.המשתתף מקבל על עצמו את כל התנאים וההוראות המופיעים בתקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם להוראות כל דין, לתקנון זה וכל החלטה שתתקבל על ידי החברה בהתאם לאמור בתקנון זה.

13.מטעמי נוחות נעשה שימוש בתקנון זה בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

תקנון המבצע יימצא במשרדי החברה ברח' ויצמן 60, תל אביב.